Curs 2020-21

93 366 30 06 - 93 366 33 73

Avís legal

Titularitat

www.eltrendelensenyament.cat és un domini d’Internet titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
El domicili social d’FGC queda establert, als efectes del present Avís Legal, a Carrer dels Vergós 44. - 08017 - Barcelona. Tel.: +34 933 66 30 00 – Dades contacte del DPD : dpd@fgc.cat.

Copyright i drets de propietat intel•lectual

Tots els continguts, marques de serveis i logotips inclosos en aquesta web són propietat exclusiva d’FGC. També ho són el disseny, l’organització i la presentació de tots els continguts. En queda prohibida la utilització sense permís previ d’FGC. També queda prohibida la reproducció, duplicació, còpia, venda, revenda o aprofitament amb finalitat comercial. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que s’escaiguin, d’acord amb les lleis i tractats internacionals en vigor.
La totalitat del contingut d’aquesta web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element i forma de presentació, així com els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual titularitat d’FGC. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts sense l’autorització del titular.
L’accés a la web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Alguns dels continguts de la web poden ser descarregats per l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial.

Política de protecció de dades de caràcter personal

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de Desembre, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, ja que s’han implementat les mesures de seguretat necessàries i adequades als riscos associats al tractament.

Les seves dades es conservaran mentre siguin necessàries per donar resposta a Consultes, Reclamacions o Suggeriments, i es conservaran el mínim temps legalment possible; per Consultes i Suggeriments , es destruiran passats sis mesos.

La base legal pel tractament de les dades recollides en formularis és el seu consentiment, donat el moment d’escriure voluntàriament les seves dades en el nostre formulari i acceptar-ho a la casella corresponent. Les dades dels formularis sobre consultes no es lliuraran a ningú, es tracten internament a FGC. No es realitza transferència amb tercers països.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la seva rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades.

L’exercici d’oposició s’iguala al de suspensió. Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen a la tipologia de dades i tractament de les mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden fer per dos canals:

Per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb domicili a Carrer dels Vergós, 44, 08017 Barcelona.

Per correu electrònic, a l’adreça dpd@fgc.cat, amb la mateixa documentació que per correu postal.

Li informem del seu dret a presentar una reclamació davant la Autoritat Catalana de Protecció de dades o de la Agencia Española de Protección de Datos.

Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si és necessari.

Continguts

FGC vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquesta web i es reserva el dret de modificar els continguts en qualsevol moment. FGC no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se de les errades en els continguts que puguin aparèixer en aquesta web proporcionats per tercers.
Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de propietat de tercers i continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d’una ofensa penal.
Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal d’FGC, en particular als continguts que es trobin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel•lectual o industrial.
FGC podrà prohibir l’accés a aquesta web de qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes esmentades en paràgrafs anteriors no limitadors.
FGC pot oferir enllaços, directa o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es trobin fora d’aquesta web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s’ofereixin a la web de destí.
En cas d’existir qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d’aquesta web i els documents que constitueixen l’origen de la mateixa, prevaldrà allò que s’indica en aquests últims, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
No està permesa la modificació d’aquesta web.

Cookies

Aquesta web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació sense que l’usuari en sigui conscient.

Navegació, seguretat i exclusió de responsabilitat

FGC no garanteix l’absència de virus o altres elements que pugin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuaris d’aquesta web o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. FGC no es responsabilitza del mal us que es pugui fer d’aquesta web.
Aquest Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través de la web d’FGC.
FGC no garanteix ni es responsabilitza que l’accés a la web sigui ininterromput o es trobi lliure d’errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l’accés i l’ús d’aquesta web.

Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquesta web, així com les relacions que se’n puguin derivar, estan protegides i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de caràcter autonòmic o estatal que siguin d’aplicació.